iPhone : میگن اسبت رفيق روز جنگه
مو میگويم از او بهتر تفنگه
سوار بی تفنگ قدرت نداره
سوار وقتی تفنگ داره سواره
#AntiIRProtest
هنگامه‌ی رزم است
تیره‌های ایرانی، تفنگها را از گنجه‌ها در بیاورید،
هم‌تبار بختیاری برنو فقط برای تیرهوایی به وقت سوگ و عروسی نیست! کاربرد اصلیش دفاع از خویشه! twitter.com/PahlaviReza/st…